เฟอร์เมียม

100
Fm
หมู่
n/a
คาบ
7
บล็อก
f
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
100
100
157
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
100
มวลอะตอม
[257]
หมายเลขมวล
257
ประเภท
แอกทิไนด
สี
n/a
กัมมันตรังสี
ใช่
Named after Nobel laureate Enrico Fermi, one of the pioneers of nuclear physics
โครงสร้างผลึก
n/a
ประวัติ
Fermium was discovered as a component of the debris of the first hydrogen bomb explosion in 1952.

It was identified by Albert Ghiorso and co-workers at the University of California, Berkeley in collaboration with the Argonne and Los Alamos National Laboratories, in the fallout from the Ivy Mike nuclear test.

The new element was produced by the nuclear fission of 17 neutrons with uranium-238.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 18, 32, 30, 8, 2
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Rn] 5f12 7s2
Fm
Sixteen isotopes of fermium are known to exist
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
-
จุดหลอมเหลว
1800.15 K | 1527 °C | 2780.6 °F
จุดเดือด
-
ความร้อนของการหลอมเหลว
n/a
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
n/a
ความร้อนจำเพาะ
-
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
n/a
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
n/a
Fermium
เครดิตรูปภาพ: Wikimedia Commons (National Nuclear Security Administration)
Fermium was first observed in the fallout from the Ivy Mike nuclear test
หมายเลข CAS
7440-72-4
หมายเลข PubChem CID
n/a
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
-
รัศมีโควาเลนต์
-
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
1.3 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
6.5 eV
ปริมาณอะตอม
29.1 cm3/mol
สภาพนำความร้อน
0.1 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
2, 3
แอปพลิเคชัน
Fermium is used for scientific research purposes only.
Fermium is harmful due to its radioactivity
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
-
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
241Fm, 242Fm, 243Fm, 244Fm, 245Fm, 246Fm, 247Fm, 248Fm, 249Fm, 250Fm, 251Fm, 252Fm, 253Fm, 254Fm, 255Fm, 256Fm, 257Fm, 258Fm, 259Fm, 260Fm