แอสทาทีน

85
At
หมู่
17
คาบ
6
บล็อก
p
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
85
85
125
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
85
มวลอะตอม
[210]
หมายเลขมวล
210
ประเภท
แฮโลเจน
สี
สีเงิน
กัมมันตรังสี
ใช่
From the Greek astatos meaning unstable
โครงสร้างผลึก
n/a
ประวัติ
In 1869, existence of astatine was first predicted by Russian chemist Dmitri Mendeleev and called the element eka-iodine.

In 1940, Dale R. Corson, Kenneth Ross MacKenzie, and Emilio Segrè isolated the element at the University of California, Berkeley.

Instead of searching for the element in nature, the scientists created it by bombarding bismuth-209 with alpha particles.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 18, 32, 18, 7
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p5
At
Astatine is preferentially concentrated in the thyroid gland
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
7 g/cm3
จุดหลอมเหลว
575.15 K | 302 °C | 575.6 °F
จุดเดือด
610.15 K | 337 °C | 638.6 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว
6 kJ/mol
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
40 kJ/mol
ความร้อนจำเพาะ
-
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
n/a
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
n/a
Emilio
เครดิตรูปภาพ: pauli.uni-muenster.de
Emilio Segrè, one of the discoverer of the element
หมายเลข CAS
7440-68-8
หมายเลข PubChem CID
n/a
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
-
รัศมีโควาเลนต์
150 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
2.2 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
9.3 eV
ปริมาณอะตอม
30 cm3/mol
สภาพนำความร้อน
0.017 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
-1, 1, 3, 5, 7
แอปพลิเคชัน
The newly formed astatine-211 is important in nuclear medicine.

Once produced, astatine must be used quickly, as it decays with a half-life of 7.2 hours.

Astatine-211 can be used for targeted alpha particle radiotherapy, since it decays either via emission of an alpha particle.
Astatine is highly radioactive
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
-
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
193At, 194At, 195At, 196At, 197At, 198At, 199At, 200At, 201At, 202At, 203At, 204At, 205At, 206At, 207At, 208At, 209At, 210At, 211At, 212At, 213At, 214At, 215At, 216At, 217At, 218At, 219At, 220At, 221At, 222At, 223At