คาร์บอน

6
C
หมู่
14
คาบ
2
บล็อก
p
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
6
6
6
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
6
มวลอะตอม
12.0107
หมายเลขมวล
12
ประเภท
อโลหะ
สี
สีดำ
กัมมันตรังสี
ไม่
มาจากคำภาษาละติน 'Carbo' แปล่า ถ่าน
โครงสร้างผลึก
หกเหลี่ยมแบบง่าย
ประวัติ
Carbon was discovered in prehistory and was known in the forms of soot and charcoal to the earliest human civilizations.

In 1772, Antoine Lavoisier showed that diamonds are a form of carbon; when he burned samples of charcoal and diamond and found that neither produced any water.

In 1779, Carl Wilhelm Scheele showed that graphite burned to form carbon dioxide and so must be another form of carbon.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 4
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[He] 2s2 2p2
C
About 20% of the weight of living organisms is carbon
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
2.267 g/cm3
จุดหลอมเหลว
3948.15 K | 3675 °C | 6647 °F
จุดเดือด
4300.15 K | 4027 °C | 7280.6 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว
105 kJ/mol
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
715 kJ/mol
ความร้อนจำเพาะ
0.709 J/g·K
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.18%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.5%
Ultrapure
เครดิตรูปภาพ: Images-of-elements
Ultrapure carbon as graphite
หมายเลข CAS
7440-44-0
หมายเลข PubChem CID
5462310
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
67 pm
รัศมีโควาเลนต์
77 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
2.55 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
11.2603 eV
ปริมาณอะตอม
5.31 cm3/mol
สภาพนำความร้อน
1.29 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
-4, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4
แอปพลิเคชัน
The major use of carbon other than food and wood is in the form of hydrocarbons, most notably the fossil fuel methane gas and crude oil.

Graphite is used for pencil tips, high temperature crucibles, dry cells, electrodes and as a lubricant.

Diamonds are used in jewelry and in industry for cutting, drilling, grinding, and polishing.

Carbon black is used as the black pigment in printing ink.
Pure carbon has extremely low toxicity to humans and can be handled safely in the form of graphite or charcoal
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
12C, 13C
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
8C, 9C, 10C, 11C, 14C, 15C, 16C, 17C, 18C, 19C, 20C, 21C, 22C