พลวง

51
Sb
หมู่
15
คาบ
5
บล็อก
p
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
51
51
71
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
51
มวลอะตอม
121.76
หมายเลขมวล
122
ประเภท
ธาตุกึ่งโลหะ
สี
สีเงิน
กัมมันตรังสี
ไม่
From the Greek word anti plus monos - a metal not found alone
โครงสร้างผลึก
รอมโบฮีดรัลแบบง่าย
ประวัติ
One of antimony's minerals, stibnite was recognized in predynastic Egypt as an eye cosmetic as early as about 3100 BC.

The first European description of a procedure for isolating antimony is in the book De la pirotechnia of 1540 by Vannoccio Biringuccio.

The first natural occurrence of pure antimony in the Earth's crust was described by the Swedish scientist and local mine district engineer Anton von Swab in 1783.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 18, 18, 5
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Kr] 4d10 5s2 5p3
Sb
Antimony is a poor conductor of heat and electricity
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
6.685 g/cm3
จุดหลอมเหลว
903.78 K | 630.63 °C | 1167.13 °F
จุดเดือด
1860.15 K | 1587 °C | 2888.6 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว
19.7 kJ/mol
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
68 kJ/mol
ความร้อนจำเพาะ
0.207 J/g·K
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.00002%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
4×10-8%
Ultrapure
เครดิตรูปภาพ: Images-of-elements
Ultrapure metallic antimony piece
หมายเลข CAS
7440-36-0
หมายเลข PubChem CID
5354495
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
140 pm
รัศมีโควาเลนต์
139 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
2.05 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
8.6084 eV
ปริมาณอะตอม
18.22 cm3/mol
สภาพนำความร้อน
0.243 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
-3, 3, 5
แอปพลิเคชัน
The largest applications for metallic antimony are as alloying material for lead and tin and for lead antimony plates in lead-acid batteries.

Alloying lead and tin with antimony improves the properties of the alloys which are used in solders, bullets and plain bearings.

Antimony trioxide is used as a flame retardant in adhesives, plastics, rubber and textiles.
Antimony and many of its compounds are toxic
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
121Sb, 123Sb
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
103Sb, 104Sb, 105Sb, 106Sb, 107Sb, 108Sb, 109Sb, 110Sb, 111Sb, 112Sb, 113Sb, 114Sb, 115Sb, 116Sb, 117Sb, 118Sb, 119Sb, 120Sb, 122Sb, 124Sb, 125Sb, 126Sb, 127Sb, 128Sb, 129Sb, 130Sb, 131Sb, 132Sb, 133Sb, 134Sb, 135Sb, 136Sb, 137Sb, 138Sb, 139Sb