โมลิบดีนัม

42
Mo
หมู่
6
คาบ
5
บล็อก
d
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
42
42
54
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
42
มวลอะตอม
95.96
หมายเลขมวล
96
ประเภท
โลหะทรานซิชัน
สี
สีเทา
กัมมันตรังสี
ไม่
From the Greek word molybdo, lead
โครงสร้างผลึก
ศูนย์กลางของลูกบาศก์
ประวัติ
Molybdenite was often confused for graphite and it was thought to contain lead.

In 1778 Swedish scientist Carl Wilhelm Scheele proved that molybdenite was not graphite nor did it contain lead.

In 1781, Scheele's friend and countryman, Peter J. Hjelm isolated the metal by using carbon and linseed oil.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 18, 13, 1
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Kr] 4d5 5s1
Mo
Molybdenum is essential for plant foliage health
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
10.22 g/cm3
จุดหลอมเหลว
2896.15 K | 2623 °C | 4753.4 °F
จุดเดือด
4912.15 K | 4639 °C | 8382.2 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว
36 kJ/mol
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
600 kJ/mol
ความร้อนจำเพาะ
0.251 J/g·K
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.00011%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
5×10-7%
Molybdenum
เครดิตรูปภาพ: Images-of-elements
Molybdenum with rough, oxidized surface
หมายเลข CAS
7439-98-7
หมายเลข PubChem CID
23932
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
139 pm
รัศมีโควาเลนต์
154 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
2.16 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
7.0924 eV
ปริมาณอะตอม
9.4 cm3/mol
สภาพนำความร้อน
1.38 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
-2, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6
แอปพลิเคชัน
Molybdenum is used as glass furnace electrodes due to its high melting point.

The metal is also used in nuclear energy applications and for missile and aircraft parts.

Molybdenum is valuable as a catalyst in the refining of petroleum.

Molybdenum is used in small quantities to harden steel and is used in many alloys.
Molybdenum is toxic in all but small quantities
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
92Mo, 94Mo, 95Mo, 96Mo, 97Mo, 98Mo
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
83Mo, 84Mo, 85Mo, 86Mo, 87Mo, 88Mo, 89Mo, 90Mo, 91Mo, 93Mo, 99Mo, 100Mo, 101Mo, 102Mo, 103Mo, 104Mo, 105Mo, 106Mo, 107Mo, 108Mo, 109Mo, 110Mo, 111Mo, 112Mo, 113Mo, 114Mo, 115Mo