เบริลเลียม

4
Be
หมู่
2
คาบ
2
บล็อก
s
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
4
4
5
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
4
มวลอะตอม
9.012182
หมายเลขมวล
9
ประเภท
โลหะแอลคาไลน์เอิร์ธ
สี
สีเทาเข้ม
กัมมันตรังสี
ไม่
จากคำภาษากรีก beryllos แปลว่า เบริล
โครงสร้างผลึก
หกเหลี่ยมแบบง่าย
ประวัติ
Louis-Nicolas Vauquelin discovered beryllium in the oxide form in both beryl and emeralds in 1798.

Friedrich Wöhler and Antoine Bussy independently isolated beryllium in 1828 by the chemical reaction of metallic potassium with beryllium chloride.

The first commercially-successful process for producing beryllium was developed in 1932 by Alfred Stock and Hans Goldschmidt.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 2
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[He] 2s2
Be
Emerald is a naturally occurring compound of beryllium
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
1.85 g/cm3
จุดหลอมเหลว
1560.15 K | 1287 °C | 2348.6 °F
จุดเดือด
2742.15 K | 2469 °C | 4476.2 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว
7.95 kJ/mol
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
297 kJ/mol
ความร้อนจำเพาะ
1.825 J/g·K
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.00019%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
1×10-7%
Pure
เครดิตรูปภาพ: Images-of-elements
Pure beryllium bead, 2.5 grams
หมายเลข CAS
7440-41-7
หมายเลข PubChem CID
5460467
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
112 pm
รัศมีโควาเลนต์
96 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
1.57 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
9.3227 eV
ปริมาณอะตอม
4.9 cm3/mol
สภาพนำความร้อน
2.01 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
1, 2
แอปพลิเคชัน
Beryllium is used in nuclear reactors as a reflector or moderator.

Beryllium metal is used for lightweight structural components in the defense and aerospace industries in high-speed aircraft, guided missiles, space vehicles and satellites.

Unlike most metals, beryllium is virtually transparent to x-rays and hence it is used in radiation windows for x-ray tubes.
Beryllium and its salts are toxic and should be handled with the greatest of care
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
9Be
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
5Be, 6Be, 7Be, 8Be, 10Be, 11Be, 12Be, 13Be, 14Be, 15Be, 16Be