แคลเซียม

20
Ca
หมู่
2
คาบ
4
บล็อก
s
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
20
20
20
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
20
มวลอะตอม
40.078
หมายเลขมวล
40
ประเภท
โลหะแอลคาไลน์เอิร์ธ
สี
สีเงิน
กัมมันตรังสี
ไม่
From the Latin word calx, lime
โครงสร้างผลึก
หน้ากึ่งกลางลูกบาศก์
ประวัติ
Calcium was known as early as the first century when the Ancient Romans prepared lime as calcium oxide.

Calcium was first isolated by Sir Humphry Davy in 1808 when he electrolyzed a mixture of lime and mercuric oxide.

Davy was trying to isolate calcium; when he heard that Jöns Jakob Berzelius and Pontin prepared calcium amalgam by electrolyzing lime in mercury, he tried it himself.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 8, 2
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Ar] 4s2
Ca
เปลือกไข่มีองค์ประกอบหลักเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (หินปูน)
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
1.54 g/cm3
จุดหลอมเหลว
1115.15 K | 842 °C | 1547.6 °F
จุดเดือด
1757.15 K | 1484 °C | 2703.2 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว
8.54 kJ/mol
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
155 kJ/mol
ความร้อนจำเพาะ
0.647 J/g·K
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
5%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.007%
Pure
เครดิตรูปภาพ: Wikimedia Commons (Matthias Zepper)
Pure calcium in a protective argon gas atmosphere
หมายเลข CAS
7440-70-2
หมายเลข PubChem CID
5460341
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
197 pm
รัศมีโควาเลนต์
176 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
1.00 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
6.1132 eV
ปริมาณอะตอม
29.9 cm3/mol
สภาพนำความร้อน
2.01 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
1, 2
แอปพลิเคชัน
Calcium is used to remove oxygen, sulfur and carbon from alloys.

It is also used as an alloying agent used in the production of aluminum, beryllium, copper, lead, and magnesium alloys.

Calcium is used as a reducing agent in the extraction of other metals, such as uranium, zirconium, and thorium.

Calcium carbonate is used in manufacturing cement and mortar, lime and limestone.
Calcium is considered to be non-toxic
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
40Ca, 42Ca, 43Ca, 44Ca, 46Ca
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
34Ca, 35Ca, 36Ca, 37Ca, 38Ca, 39Ca, 41Ca, 45Ca, 47Ca, 48Ca, 49Ca, 50Ca, 51Ca, 52Ca, 53Ca, 54Ca, 55Ca, 56Ca, 57Ca