ดุบเนียม

105
Db
หมู่
5
คาบ
7
บล็อก
d
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
105
105
157
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
105
มวลอะตอม
[268]
หมายเลขมวล
262
ประเภท
โลหะทรานซิชัน
สี
n/a
กัมมันตรังสี
ใช่
ตั้งตามชื่อเมืองดับนา (Dubna) ในประเทศรัซเซีย
โครงสร้างผลึก
n/a
ประวัติ
Dubnium was reportedly first discovered in 1968 at the Joint Institute for Nuclear Research at Dubna.

Researchers there bombarded an americium-243 target with neon-22 ions.

In the same year, a team led by Albert Ghiorso working at the University of California, Berkeley conclusively synthesized the element by bombarding a californium-249 target with nitrogen-15 ions.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 18, 32, 32, 11, 2
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Rn] 5f14 6d3 7s2
Db
The Berkeley team proposed the name hahnium for the element
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
39 g/cm3
จุดหลอมเหลว
-
จุดเดือด
-
ความร้อนของการหลอมเหลว
n/a
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
n/a
ความร้อนจำเพาะ
-
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
n/a
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
n/a
The
เครดิตรูปภาพ: Wikimedia Commons (Hrustov)
The element is named after after the Russian town of Dubna, the location of the Joint Institute for Nuclear Research
หมายเลข CAS
53850-35-4
หมายเลข PubChem CID
n/a
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
-
รัศมีโควาเลนต์
149 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
-
พลังงานไอออไนเซชัน
-
ปริมาณอะตอม
-
สภาพนำความร้อน
0.58 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
5
แอปพลิเคชัน
Dubnium is used for scientific research purposes only.
Dubnium is harmful due to its radioactivity
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
-
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
255Db, 256Db, 257Db, 258Db, 259Db, 260Db, 261Db, 262Db, 263Db, 264Db, 265Db, 266Db, 267Db, 268Db, 269Db, 270Db