ลอว์เรนเซียม

103
Lr
หมู่
n/a
คาบ
7
บล็อก
d
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
103
103
159
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
103
มวลอะตอม
[262]
หมายเลขมวล
262
ประเภท
แอกทิไนด
สี
n/a
กัมมันตรังสี
ใช่
Named after Ernest O. Lawrence, inventor of the cyclotron
โครงสร้างผลึก
n/a
ประวัติ
Lawrencium was discovered by Albert Ghiorso, Torbjørn Sikkeland, Almon Larsh and Robert M. Latimer in 1961 at the University of California, Berkeley.

It was produced by the bombardment of californium with boron atoms.

Lawrencium was the last member of the actinide series to be discovered.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 18, 32, 32, 8, 3
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Rn] 5f14 7s2 7p1
Lr
Lawrencium is a trivalent ion in aqueous solution
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
-
จุดหลอมเหลว
1900 K | 1626.85 °C | 2960.33 °F
จุดเดือด
-
ความร้อนของการหลอมเหลว
n/a
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
n/a
ความร้อนจำเพาะ
-
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
n/a
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
n/a
Illustration
เครดิตรูปภาพ: Images-of-elements
Illustration of lawrencium
หมายเลข CAS
22537-19-5
หมายเลข PubChem CID
n/a
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
-
รัศมีโควาเลนต์
-
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
1.3 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
4.9 eV
ปริมาณอะตอม
-
สภาพนำความร้อน
0.1 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
3
แอปพลิเคชัน
Lawrencium is used for scientific research purposes only.
Lawrencium is harmful due to its radioactivity
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
-
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
251Lr, 252Lr, 253Lr, 254Lr, 255Lr, 256Lr, 257Lr, 258Lr, 259Lr, 260Lr, 261Lr, 262Lr, 263Lr, 264Lr, 265Lr, 266Lr