ตะกั่ว

82
Pb
หมู่
14
คาบ
6
บล็อก
p
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
82
82
125
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
82
มวลอะตอม
207.2
หมายเลขมวล
207
ประเภท
โลหะหลังทรานซิชัน
สี
สีเทาเข้ม
กัมมันตรังสี
ไม่
From the Latin word plumbum
โครงสร้างผลึก
หน้ากึ่งกลางลูกบาศก์
ประวัติ
Metallic lead beads dating back to 6400 BC have been found in Çatalhöyük in modern-day Turkey.

The Romans also used lead in molten form to secure iron pins that held together large limestone blocks in certain monumental buildings.

In alchemy, lead was thought to be the oldest metal and was associated with the planet Saturn.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 18, 32, 18, 4
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p2
Pb
Pencil leads in wooden pencils have never been made from lead
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
11.342 g/cm3
จุดหลอมเหลว
600.61 K | 327.46 °C | 621.43 °F
จุดเดือด
2022.15 K | 1749 °C | 3180.2 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว
4.77 kJ/mol
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
178 kJ/mol
ความร้อนจำเพาะ
0.129 J/g·K
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.00099%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
1×10-6%
Ultrapure
เครดิตรูปภาพ: Images-of-elements
Ultrapure lead bead
หมายเลข CAS
7439-92-1
หมายเลข PubChem CID
5352425
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
175 pm
รัศมีโควาเลนต์
146 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
2.33 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
7.4167 eV
ปริมาณอะตอม
18.17 cm3/mol
สภาพนำความร้อน
0.353 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
-4, 2, 4
แอปพลิเคชัน
Large quantities of lead, both as the metal and as the dioxide, are used in storage batteries.

Lead is used as electrodes in the process of electrolysis.

It is added to brass to reduce machine tool wear.

Lead, in either pure form or alloyed with tin, or antimony is the traditional material for bullets and shot in firearms use.
Lead and its compounds are poisonous
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
204Pb, 206Pb, 207Pb, 208Pb
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
178Pb, 179Pb, 180Pb, 181Pb, 182Pb, 183Pb, 184Pb, 185Pb, 186Pb, 187Pb, 188Pb, 189Pb, 190Pb, 191Pb, 192Pb, 193Pb, 194Pb, 195Pb, 196Pb, 197Pb, 198Pb, 199Pb, 200Pb, 201Pb, 202Pb, 203Pb, 205Pb, 209Pb, 210Pb, 211Pb, 212Pb, 213Pb, 214Pb, 215Pb